český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Technické rozpúšťadlá na zníženie bezpečnostných a environmentálnych rizík

AKO ODSTRÁNIŤ RIZIKÁ INFEKCIE
PRI POUŽÍVANÍ TÝCH ISTÝCH FONTÁN?

 

 

Jacques Tardif   iBiotec  Tec industries     Tec investissements

Jacques P. TARDIF Technický riaditeľ

 

 

Nebezpečenstvá biologických odmasťovacích fontán

 

Používanie biologických fontán vyvolalo nadšenie, pretože v teoretickej rovine nevytvárali priemyselný odpad.

Avšak biologické fontány, ktoré by bolo vhodnejšie nazývať bakteriologické fontány, keďže majú vysoký obsah baktérií, neumožňujú odstraňovať všetky druhy znečistenia; prítomnosť benzínu, nafty, rozpúšťadiel, náterov je zakázaná z dôvodu možnosti zničenia alebo inhibície mikroorganizmov.

Obyčajný výpadok prúdu môže spôsobiť zápachy.

Navyše keďže meď alebo jej zliatiny (mosadz, bronz, niklová mosadz, zamak...) sú silným redukčným činidlom baktérií, všetky mechanické diely obsahujúce tieto kovy majú za následok rýchlu destabilizáciu a degradáciu týchto fontán.

Ich výmena je veľmi nákladná, 700 až 900 EUR, a musí sa niekedy vykonať viackrát ročne.

 

Regulačné aspekty

 

Predpisy týkajúce sa biologických fontán zakladajú zodpovednosť zo strany používateľov

Táto zodpovednosť spadá do pôsobnosti všeobecného práva. Používateľ je ako jediný zodpovedný za nebezpečenstvá spojené s používaním populácií, rodov a druhov mikroorganizmov, ktoré mu boli dodané.

 

Neexistujú dostatočné vedecké štúdie týkajúce sa všetkých používaných mikroorganizmov.

Mikroorganizmy v prostredí by mohli fontány kontaminovať.

Naočkované rody a druhy pri zriadení biologickej fontány nie sú vždy rovnaké v čase a postupne sa menia, ich pomery sa tiež môžu meniť v čase.

Bolo preukázané, že baktérie skupiny 1 sa menili na rizikové patogénne a infekčné vrstvy voči skupine 2.

Pseudomonas aeroginosa

Achromobacter xylosoxidans

Bacillus cereus

Ochromobactrum intermedium

Zároveň aj riziko pre skupinu 3

Bacillus antharcis

(sekvenovaním kódovacieho génu DNA)

Navyše by existovalo riziko prenosu na používateľov so zníženou imunitou.

 

Pracovné právo: Predchádzanie biologickým rizikám

Na zámerné používanie bakteriologického prostredia sa vzťahuje posúdenie rizík pri práci podľa pracovného práva čl. R 4421 až R 4427-5-

 

„Jasne sa uvádza, že používateľ musí sám posúdiť riziká, musí mať k dispozícii tieto informácie:“

 • presná identita kmeňov mikróbov, ktoré sú zapojené do postupu,
 • potenciálna patogenita jednotlivých biologických činidiel,
 • infekčná dávka jednotlivých patogénnych činidiel,
 • koncentrácia baktérií dosiahnutý v rámci postupu,
 • spôsob preniknutia patogénu do organizmu (požitím, cez pokožku alebo sliznice, vdýchnutím). 

 

Majú používatelia prostriedky, keďže majú zodpovednosť, sledovať zároveň vývoj a zmeny v populácii v čase vzhľadom na počiatočné kmene?

Dokážu zistiť ich patogenitu a infekčnú dávku?

 

Hoci výrobcovia tvrdia, že ich komerčné prípravky obsahujú iba baktérie zo skupiny 1, rody a druhy sa iba zriedka uvádzajú v kartách bezpečnostných údajov FDS alebo technických listoch.

 

Výrobcovia a osoby zodpovedné za predaj biologických odmasťovacích a čistiacich fontán odporúčajú používanie fúkacích pištolí.

Fúkanie umožňuje vysušiť diely a predísť tak problémom s koróziou.

Táto technika si vyžaduje vystavenie dýchacích ciest biologickým pracovníkov aerosólom.

V mnohých krajinách je okrem používania tradičných OOP povinné používanie dýchacej masky.

 

 

 

Zdroje:

www.inrs.fr ND 2304 sledovanie mikrobiologickej flóry vo fontánach na biodegradáciu mastnôt.

www.inrs.fr posudzovanie rizík fontán na biodegradáciu mastnôt.

„Voyage au pays des bactéries“ (Cesta do sveta baktérií) od p. Christine DAVIDOVEJ, mikrobiologičky z oddelenia expertíz v INRS.

www.irsst.qc.ca Bezpečné používanie biologických odmasťovacích fontán

www.irsst.qc.ca Správa R-829 Predchádzanie chemickým a biologickým rizikám

www.inrs.fr ED 6034 Biologické riziká v pracovnom prostredí

www.inrs.fr  TJ 24 Právne stanovisko

www.textlab.io Mesophilic aerobic degradation správa od p. Sachiyu  Iwashitu

www.cancer-environnement.fr  Biologické riziko v pracovnom prostredí

 

Biologické fontány sa v Spojených štátoch začali používať v 90. Rokoch (Wolf a Morris).

Na základe prieskumu SUMER sa vo Francúzsku považuje za dotknutých biologickými rizikami na pracovisku 2,6 milióna zamestnancov, t. j. 15 % (okrem zdravotníckych pracovníkov).

Aktuálne náklady súvisiace s ochoreniami biologického pôvodu, ktoré vynakladajú regionálne zdravotné poisťovne a poisťovne sociálneho zabezpečenia, každoročne dosahujú výšku 3 miliónov EUR.

Medziprofesijné združenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti (AISMT, „Association Interprofessionnelle pour le Service Médical et Social“) pod vedením lekárov ochrany zdravia pri práci, ktorí prichádzajú do styku s ochoreniami biologického pôvodu, jasne uvádza, že používanie odmasťovacích fontán v priemyselných odvetviach je spojené s biologickým rizikom  www.aismt36.com Riziká a profesie Biologické riziko v priemyselnom prostredí.

 

 

 

Nariadením REACH EHS 1927/2006 a nariadením CLP EHS 1272/1079

sa zaviedlo mnoho nových výstražných symbolov a viet upozorňujúcich na riziká
súvisiace s používaním chemických látok a prípravkov.

Nemalo by to isté platiť pre biologické riziká?

 

 

Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.
Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene. Solvants de sécurité, sans pictogramme de danger, substituts et solvants alternatifs bio sourcés et d’origine végétale. solvant. solvants. Solvants industriels. Fournisseurs solvants. Fabricant solvants. Solvants dégraissants. Solvants nettoyants. Solvants pour encres. Solvants peintures. Solvants résines. Solvants composites. Decapants joints. Decapants peintures. Dissolvants. Dissolvants colles. Dissolvants encres. Dissolvants peintures. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Solvants substituts. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres. Solvants substituts. Substitution acétone. Remplacer acetone. Substitut MEK. Substitution MEK. Remplacer MEK. Substitution dichlorométhane. Remplacer dichloromethane. Substitution chlorure de methylene. Remplacer chlorure de methylene. Substitut xylene. Substitution xylene. Remplacer xylene. Substitut toluene. Substitution toluene. Remplacer toluene.

 

 

Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov.

Biologické riziko treba mať pod kontrolou

 

REŤAZEC PRENOSU

 

INFEKČNÉ LÁTKY

NÁDRŽ

VÝSTUPNÁ BRÁNA

SPÔSOBY PRENOSU

VSTUPNÁ BRÁNA

POTENCIÁLNY HOSTITEĽ

VY a OSOBY OKOLO VÁS

 

 

Ak si chcete pozrieť VIDEO od INRS s vysvetleniami „Pátranie agenta BIO 07“, kliknite na tento odkaz

 

 Spoločnosť iBiotec ponúkaf okamžitú náhradu bez piktogramov nebezpečenstva a investícií