český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Technické rozpúšťadlá na zníženie bezpečnostných a environmentálnych rizík

  

Účinné výrobky
z technického a ekonomického
hľadiska

 

 

 

Spoločnosť iBiotec toxicologické monitorovanie. Zaručujeme prísnu zhodu našich zložení z hľadiska súčasných, ako aj budúcich predpisov, ak sú známe.

 

 

 

Spoločnosť iBiotec vyvíja formulácie, ktoré spĺňajú metódy HACCP, ale aj predpisy CODEX Alimentarius. Výrobky sa môžu zároveň používať vo všetkých priemyslových odvetviach. Náš cieľ: znížiť pracovné riziká.

 

ODP Potenciál poškodzovať ozónovú vrstvu.

PDO Potenciál ničiť ozónovú vrstvu.

Potenciál plynu ničiť ozónovú vrstvu v hornej atmosfére. Zlúčeniny CFC, HCFC ale aj brómované produkty majú vysoký ODP a spoločnosť iBiotec ich nepoužíva

 

 

 

Nariadením (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch sa zakazuje používať a uvoľňovať do atmosféry plyn s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150.

Tento zákaz nadobudol účinnosť.

Na COP 22 sa rozhodlo o budúcom zákaze všetkých HFC, vrátane HFC 152 A. Garantujeme, že naše aerosóly neobsahujú hnací plyn s potenciálom globálneho otepľovania.

 

 

Logo a ochranná známka registrované spoločnosťou Ademe. Uhlíková bilancia je súčet emisií počas celého výrobného cyklu výrobku pred jeho uvedením na trh alebo súčet priamych alebo nepriamych emisií z činnosti alebo lokality. Musí brať do úvahy najmä emisie ľudských zdrojov pri zbere, triturácii, esterifikácii, výrobe, preprave a odpadovom hospodárstve. Vyžaduje si hĺbkovú znalosť životných cyklov výrobkov podľa ISO 14040. Bilancia je zostavená podľa už platnej normy ISO 14064. UHLÍKOVÁ BILANCIA činností priemyselného areálu Saint Rémy de Provence: 12,74 kg Eq C / 1 tona.

 

Naše zásady: sprevádzať vás s nulovým rizikom.

 

 

Primárna biologická rozložiteľnosť stanovená podľa smernice CEC L 33 T 82. Jednoduchá biologická rozložiteľnosť stanovená podľa smernice OCDE 301 A, ISO 7827. Konečná biologická rozložiteľnosť stanovená podľa pozmenenej smernice OCDE 310 C MITI. Trieda nebezpečenstva pre vodu stanovená podľa zoznamu WGK, referenčný nemecký dokument. Bioakumulácia, koeficient delenia: n-oktanol/voda (log KOW), stanovené podľa smernice OECD 107.

 

 

 

Poľnohospodárske rozpúšťadlá a mazivá pochádzajú z lesného, obilninového alebo olejninového sektora. SpoločnosťiBiotec garantuje použitie nasýtených surovín bez zlúčenín škodlivých pre človeka a životné prostredie. Niektoré rozpúšťadlá nazývané poľnohospodárske rozpúšťadlá, zelené rozpúšťadlá alebo bio rozpúšťadlá sú škodlivé pre človeka aj životné prostredie. Garantujeme najmä nulový obsah zvyškového metanolu pochádzajúceho z transesterifikácie.

 

 

 

Definícia prchavých organických látok

Každá organická látka alebo zmes, ktorá sa nachádza v plynnom stave alebo sa pri používaní ľahko odparuje za štandardných podmienok teploty a tlaku je prchavá organická látka. Týka sa to najmä rozpúšťadiel, ak majú tlak pár väčší ako 0,01 kPa pri teplote 293 15 K (20°).

Poznámka: propán-butánové zmesi používané ako hnací plyn v aerosóloch sa považujú za prchavé organické látky.

 

Spoločnosť iBiotec ponúka široký rad výrobkov, ktoré sú v súlade s odporúčaním Komisie (UE) 2017/84 zo 16. januára 2017 o monitorovaní uhľovodíkov minerálnych olejov z minerálnych olejov v potravinách, ako aj materiáloch a výrobkoch prichádzajúcich do styku s potravinami, a ktoré sú predmetom analýzy a certifikačnej správy

 

Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov.

Naša spoločnosť, založená v roku 1970, ktorá sa rozkladá na pozemku s rozlohou 44 000 m² v Saint-Rémy de Provence, je súčasťou skupiny TEC INVESTMENTS.

Z.I La Massane
13210 Saint-Rémy-de-Provence – Francúzsko
tel : +33 (0)4 90 92 74 70
fax : +33 (0)4 90 92 32 32

 

 

 

Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov.

iBiotec

2 výrobné piloty 14 000 l/h

2 výrobné piloty 10 000 l/h

2 výrobné piloty 6 000 l/h

 

 

Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov.

Automatická výroba

 

 

Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov.

Predstavuje 8 000 m² bezprašných a zabezpečených skladov.

Väčšina našich produktov je na sklade.

Naša celková integrácia vo výrobe a balení nám umožňuje uloženie na sklad bez odkladu

 
 
Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov.
 Skladovanie surovín
 
 
Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov.

V súlade s požiadavkami a zvláštnymi pokynmi našich zákazníkov, spoločnosť iBiotec môže dodať každú šaržu s osvedčením o zhode.

S osvedčením o analýze.

S protokolom o analýze akreditovaným externým laboratóriom COFRAC, BPL, ISO 17.025.

S výsledkom IR spektrometrie (pre produkty, ktorých viskozita to dovoľuje).

Spoločnosť iBiotec zabezpečuje sledovateľnosť 100 % všetkých šarží a uchováva získané údaje počas 10 rokov.

 
 
Francúzsky navrhovateľ a výrobca rozpúšťadiel bez výstražných symbolov nebezpečnosti, náhrad CMR, poľnohospodárskych rozpúšťadiel, ekologických rozpúšťadiel, riedidiel, odstraňovačov náterov, dekontaminačných prostriedkov. 

Spoločnosť iBiotec vás vždy počúva s cieľom dosiahnuť úplnú spokojnosť zákazníka