český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Français Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român Slovenský Svenska Türkçe
IBIOTEC® Technická rozpouštědla ke snížení zdravotních, bezpečnostních a environmentálních rizik

 

 

Výrobky, které jsou
z hlediska technického
a ekonomického účinné

 

 

 

iBiotec a toxikologické monitorování. Zaručujeme přísnou shodu našich formulací, a to jak z hlediska současných předpisů, tak vůči těm budoucím, jsou-li známy.

 

 

 

Společnost iBiotec vyvíjí formulace, které jsou nejen v souladu s metodami HACCP, ale také plně vyhovují předpisům Codex Alimentarius. Výrobky lze použít také ve všech průmyslových odvětvích. Náš cíl: snížit pracovní rizika.

 

ODP Ozone depletion potential.

PDO Potenciál poškozování ozonové vrstvy.

Potenciál plynu poškozovat ozonovou vrstvu ve vrchní atmosféře. Sloučeniny CFC, HCFC, ale také bromované, mají silný potenciál ODP, a iBiotec je nepoužívá

 

 

 

Nařízení EU č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech (Směrnice o fluorovaných plynech) zakazuje používání a vypouštění plynů s potenciálem oteplování planety GWP vyšším než 150 do atmosféry.

Tento zákaz je účinný.

Klimatická konference COP 22 rozhodla o budoucím zákazu všech fluorovaných uhlovodíků (HFC), včetně HFC 152 A. My ručíme za to, že naše aerosoly neobsahují hnací plyn, který by měl potenciál globálního oteplování.

 

 

 

 

Logo a ochranná známka u Ademe. Bilance uhlíku představuje vykazování emisí po celou dobu cyklu realizace výrobku před jeho uvedením na trh, nebo vykazování přímých či nepřímých emisí určité činnosti nebo provozu. Musí zejména brát zřetel na emise z lidských zdrojů v případě sklizně, rozemletí, esterifikace, výroby, dopravy, správy odpadů. Vyžaduje hlubší znalost životního cyklu výrobku podle ISO 14040. Bilance se sestavuje podle již platné normy ISO 14064. BILANCE UHLÍKU z činností průmyslového závodu v Saint Rémy de Provence: 12,74 kg Eq C / 1 tunu.

 

 

 

Naše zásady: naší zásadou je doprovázet vás s nulovým rizikem.

 

 

Primární biologická odbouratelnost podle normy CEC L 33 T 82. Snadná biologická odbouratelnost stanovená podle normy OECD 301 A, ISO 7827. Konečná biologická rozložitelnost stanovená podle OECD 310 C MITI (pozměněná verze). Třída nebezpečnosti pro vodu podle seznamu WGK dle německé normy. Bioakumulace, rozdělovací koeficient n-oktanol-voda (log Kow) stanovený podle normy OECD 107.

 

 

 

Rozpouštědla a maziva původem ze zemědělství pocházejí z odvětví produkce dřeva, obilnin nebo olejnin. Společnost iBiotec zaručuje použití nasycených surovin bez sloučenin nebezpečných pro člověka a životní prostředí. Některá rozpouštědla, známá jako agrorozpouštědla, zelená rozpouštědla nebo biorozpouštědla, jsou pro člověka a životní prostředí toxická. My zaručujeme zejména nulový obsah zbytkového metanolu, který je výsledkem transesterifikace.

 

 

 

Definice VOC (těkavých organických látek)

Jakákoliv látka nebo organická sloučenina, která se nachází v plynném stavu nebo se snadno vypařuje za klasických teplotních a tlakových podmínek při svém použití, je tedy VOC. V prvé řadě se to týká rozpouštědel, pokud mají tlak par vyšší než 0,01 kPa při teplotě 293,15 K (20 °C).

POZNÁMKA: propan-butanové směsi používané jako hnací plyn do aerosolů se posuzují jako VOC.

Společnost iBiotec nabízí širokou škálu výrobků, které jsou v souladu s doporučením Komise (EU) 2017/84 ze dne 16. ledna 2017 o monitorování uhlovodíků minerálního oleje v potravinách a které jsou předmětem analýzy a certifikační zprávy

 

Francouzský navrhovatel a výrobce rozpouštědel bez piktogramů nebezpečnosti, náhražek CMR, zemědělských rozpouštědel, ekologických rozpouštědel, odmašťovadel, čisticích prostředků, ředidel, odstraňovačů, dekontaminačních prostředků.

Naše společnost, která se rozkládá na pozemku o rozloze 44 000 m² v Saint-Rémy de Provence, byla založena v roce 1970 a patří do skupiny TEC INVESTISSEMENTS.

Z.I La Massane
13210 Saint-Rémy-de-Provence - Francie
tel: +33 (0)4 90 92 74 70
fax: +33 (0)4 90 92 32 32

 

 

 

Francouzský navrhovatel a výrobce rozpouštědel bez piktogramů nebezpečnosti, náhražek CMR, zemědělských rozpouštědel, ekologických rozpouštědel, odmašťovadel, čisticích prostředků, ředidel, odstraňovačů, dekontaminačních prostředků.

iBiotec

2 výrobní piloty s kapacitou 14 000 l/h

2 výrobní piloty s kapacitou 10 000 l/h

2 výrobní piloty s kapacitou 6 000 l/h

 

Francouzský navrhovatel a výrobce rozpouštědel bez piktogramů nebezpečnosti, náhražek CMR, zemědělských rozpouštědel, ekologických rozpouštědel, odmašťovadel, čisticích prostředků, ředidel, odstraňovačů, dekontaminačních prostředků.

Výroba řízená pomocí automatů

 

 

Francouzský navrhovatel a výrobce rozpouštědel bez piktogramů nebezpečnosti, náhražek CMR, zemědělských rozpouštědel, ekologických rozpouštědel, odmašťovadel, čisticích prostředků, ředidel, odstraňovačů, dekontaminačních prostředků.

Představuje 8 000 m2 bezprašných a zabezpečených skladů.

Všechny naše produkty jsou skladem.

Naše kompletní integrovaná výroba a balení nám umožňují nabízet bez prodlení slevy na skladové zásoby.

 
 
Francouzský navrhovatel a výrobce rozpouštědel bez piktogramů nebezpečnosti, náhražek CMR, zemědělských rozpouštědel, ekologických rozpouštědel, odmašťovadel, čisticích prostředků, ředidel, odstraňovačů, dekontaminačních prostředků.
 Skladování surovin
 
 
Francouzský navrhovatel a výrobce rozpouštědel bez piktogramů nebezpečnosti, náhražek CMR, zemědělských rozpouštědel, ekologických rozpouštědel, odmašťovadel, čisticích prostředků, ředidel, odstraňovačů, dekontaminačních prostředků.

V souladu s požadavky a zvláštními pokyny našich zákazníků,
společnost iBiotec může dodat každou šarži s osvědčením o shodě.

S osvědčením o analýze.

S protokolem o analýze vydaného externí laboratoří akreditovanou COFRAC, SLP, ISO 17.025.

S výsledkem infračervené spektrometrie (u produktů, jejichž viskozita to umožňuje).

Společnost iBiotec zajišťuje sledovatelnost 100 % všech šarží a uchovává získané údaje po dobu 10 let.

 
 
Francouzský navrhovatel a výrobce rozpouštědel bez piktogramů nebezpečnosti, náhražek CMR, zemědělských rozpouštědel, ekologických rozpouštědel, odmašťovadel, čisticích prostředků, ředidel, odstraňovačů, dekontaminačních prostředků. 

Společnost iBiotec vám vždy naslouchá, aby zajistila naprostou spokojenost zákazníků